White Rattan Serving Trays Set

$238.00

Set of 3 White Rattan Serving Trays. 

from 2 3/4" H x 16 1/4" Dia to 3 1/2" H x 20 1/4" Dia